خدمات راهبرد هوشمند شهر

پشتیبانی تجهیزات شعب بانکی

خدمات پشتیبانی شامل نصب و راه اندازی تجهیزات در واحدها، نگهداری، تعمیر و تعویض و تامین قطعات در شعب و ستاد بانک