هلدینگ فن آوری اطلاعات و ارتباطات بانک شهر

ارتباط با ریاست

پیام هایی که از طریق این صفحه ارسال می شود کاملاً محرمانه بوده و صرفاً توسط ریاست مجموعه بررسی می شود. اعلام شماره تماس و ایمیل جهت دریافت پاسخ ریاست مرکز الزامی است.